Uluslarararasılaşma Politikası

ULUSLARARASILAŞMA POLİTİKAMIZ

Uşak Üniversitesi hem eğitim hem de araştırma alanlarında uluslararası tanınırlığı yüksek bir kurum olmakla bilim, sanat, spor ve iş dünyasında uluslararası platformlarda yer alabilecek bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Bu kapsamda aşağıda yer alan uluslararasılaşmaya yönelik uygulama yaklaşımları benimsenmektedir:

  • Lisans ve lisansüstü seviyede uluslararası öğrenci alımını ve uluslararası akademik personelin istihdamını destekler. İkili işbirliği protokolleri çerçevesinde öğrenci-personel değişimini destekler. 
  • Müfredatları uluslararası yetkinlikleri kazandıracak şekilde günceller. Çok kültürlü eğitimi ve disiplinlerarası programların açılmasını teşvik eder. Müfredatların uluslararası tanınırlığının artırılmasına yönelik düzenlemeleri yapar.
  • Yabancı dilde derslerin sayısının artırılması ve müfredata entegre edilmesini destekler.
  • Öğrencilerin yurt içinde ya da yurt dışında uluslararası nitelikli staj programlarına katılımının teşvik eder.
  • Akademisyenlerin yabancı dilde eğitim verme kapasitelerinin artırılmasını sağlayacak çalışmaları yürütür. Akademik ve idari personelin uluslararası deneyimlerinin artırılmasına yönelik programları ve faaliyetleri destekler.
  • Uluslararası öğrenci, araştırmacı ve öğretim elemanlarının kampüs yaşamına entegre edilmesini sağlamak için gerekli düzenlemeleri ve faaliyetleri gerçekleştirir. Uluslararası öğrencilerin sosyal, kültürel, sportif ve psikolojik gereksinimlerinin sağlanmasına ilişkin düzenlemeleri yapar.
  • Yapılan işbirliği anlaşmaları çerçevesinde araştırma geliştirme faaliyetlerine yönelik uluslararası ortak projelerin yürütülmesini destekler. Uluslararası nitelikli araştırmacıların Uşak Üniversitesinde gerçekleştirecekleri araştırma faaliyetlerini teşvik eder ve destekler.

Uşak Üniversitesi uluslararasılaşmaya yönelik yaklaşımlarını ortaya koyarken aşağıdaki uluslararasılaşma politikasını benimser:

Üniversitemizin personeli, öğrencileri ve diğer paydaşları için eğitim, öğretim ve araştırma kalitesini arttırmak ve toplumsal katkıyı sağlamak amacıyla uluslararası ve kültürlerarası bir boyutu kurumun eğitim, öğretim, araştırma ve hizmet unsurlarına en etkin şekilde entegre etmektir.

Bu ilkeler doğrultusunda;

Uşak Üniversitesinin 2020-2024 Stratejik Planında belirtilen 5 ana amaçtan birisi olan uluslararası tanınırlığın ve tercih edilebilirliğin arttırılması doğrultusunda tüm eğitim ve öğretim birimlerinde uluslararası değişim programlarının verimli bir şekilde kullanılmasına, uluslararası öğrencilerin teşvik edilmesine ve uluslararası işbirlikleri ve faaliyetlerin geliştirilmesine büyük önem verilmektedir. Bu anlamda uluslararası etkileşim süreci, kurumlar arasında teknolojik bilgi ve beceri paylaşımını içeren rekabet arttırıcı ve kültürel etkileşimi ilerletici bir süreçtir ve Üniversitemiz bu dinamik süreçte ilgili alanlarda belirlenmiş öncelikleri doğrultusunda kendinden emin şekilde ilerlemektedir.

2006 yılında kuruluşundan bu yana, Uşak Üniversitesinin hem Avrupada hem de dünya çapında Uluslararasılaşma yaklaşımının temel unsurlarından olan ortaklık geliştirmeyi amaç edinmiştir. Uşak Üniversitesi, ikili ve çok taraflı ortaklıklar aracılığıyla bir dizi uluslararası iş birliği geliştirmiştir. Uluslararası iş birliği stratejisi, kalite kültürü, yaşam boyu öğrenme, açıklık, şeffaflık ve fırsat eşitliği ilkeleri gözetilerek sürekli geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. Uşak Üniversitesi, Bologna sürecine entegre olup Avrupa ve Avrupa-dışı ortak kurumlarla birlikte çalışma, eğitim ve araştırma programlarının geliştirilmesinde kararlı adımlar atmıştır. Birincil strateji, Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilecek olan mevcut ve gelecekteki iş birliğine dayalı düzenlemelerden tam olarak yararlanmaktır. Bu hedefler ve stratejiler, Uşak Üniversitesinin 2020-2024 dönemi Stratejik Planında açıklanmış hedeflerle uyumludur. Uluslararası öğrenci ve personel hareketliliğini artırmak, Bologna Süreci için ana hatları çizilen Stratejik Plan uyarınca temel önceliktir. Öğrenci odaklı eğitim, Uşak Üniversitesinde öğrenim ve öğretimin gelecekteki gelişiminin merkezinde yer alır. Uluslararasılaşma,  Uşak Üniversitesinin eğitim deneyimini zenginleştirmesi açısından oldukça önemlidir.

Uluslararası düzeyde temsil, uluslararası platformlara katılım ve ağ oluşturmayı misyon edinen Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğünün temel amaçları arasında hareketlilik faaliyetlerimiz için en önemli hedefler ve hedef gruplar olan AB veya AB dışı ülkelerdeki ortaklarla iş birliğini geliştirmek, kısa dönemde yeterince temsil edilmeyen gruplardan dahil edilen öğrenci ve personel hareketliliğini teşvik etmek ve desteklemek, personelimizin bireysel hareketlilikte veya stratejik ortaklarla iş birliği projelerinde elde ettiği sonuçlara görünürlük, uluslararası performansı geliştirmek ve öğrencilerimizin ve personelimizin eğitim deneyimini zenginleştirmek bulunmaktadır. Uşak Üniversitesi hem eğitim hem de araştırma alanlarında uluslararası tanınırlığı yüksek bir kurum olmakla birlikte bilim, sanat, spor ve iş dünyasında uluslararası platformlarda yer alabilecek bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

Uluslararasılaşma Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler;

1. Uluslararası Hafta

2. Uluslararası Hafta

3. Uluslararası Hafta

İspanya Çalışma Ziyareti

Polonya Çalışma Ziyareti

İtalya Çalışma Ziyareti

Makedonya Çalışma Ziyareti