Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği

Öğrenci Hareketliliği

Öğrenci hareketliliği faaliyeti, ön-lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora kademelerinde ve herhangi bir akademik çalışma alanında Programla ilişkili bir ülkeden başka bir Programla ilişkili ülkeye veya Programla ilişkili olmayan bir ülkeye gerçekleştirilebilir. Öğrenciler üzerinde azami etkiye sahip yüksek kaliteli hareketlilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini teminen, hareketlilik faaliyeti öğrencinin diploma derecesi alacağı alanla ve kişisel gelişim ihtiyaçlarıyla uyumlu olmalıdır.

Öğrenciler aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirebilirler:

Öğrenim Hareketliliği: Öğrenciler, herhangi bir öğrenim kademesinde diploma programlarının bir parçası olarak yurtdışındaki ortak yükseköğretim kurumlarından birinde öğrenim hareketliliği yapabilir. Bu tür bir hareketlilik, staj programını da içerebilir. Staj ve Öğrenim hareketliliği kombinasyonu yurtdışında akademik ve profesyonel deneyim arasında bir birliktelik yaratmayı amaçlar.

Staj Hareketliliği: Öğrenciler, yurtdışındaki bir işletmede, bir araştırma enstitüsünde, bir laboratuvarda, bir kuruluş ya da ilgili başka bir çalışma yerinde staj faaliyeti gerçekleştirebilir. Yurtdışındaki stajlar, her eğitim kademesindeki çalışmalar ve yeni mezunlar için desteklenmektedir. Staj hareketliliği, öğretmen adayı öğrencilerin ders verme stajlarını, öğrencilerin araştırma asistanlıklarını ve doktora adaylarının ilgili araştırma faaliyetlerini de içerir. Ufuk Avrupa ile bir birliktelik yaratmak üzere, staj faaliyetleri, çifte finansman yasağına uymak şartıyla Ufuk Avrupa programı tarafından finanse edilen araştırma projeleri kapsamında da yerine getirilebilir. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrenim programının tamamlayıcı bir parçası olmalıdır.

Doktora Hareketliliği

Doktora adaylarının öğrenme ve eğitim ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek ve fırsat eşitliği yaratabilmek için doktora adayları ve yeni mezunlar (‘post-docs’)1 yurtdışında kısa dönemli veya uzun dönemli fiziksel öğrenim ya da staj hareketliliği gerçekleştirebilirler. Fiziksel hareketliliğe sanal hareketlilik de eklenmesi mümkündür.

Karma Hareketlilik

Doktora hareketliliği de dâhil olmak üzere yurtdışındaki her türlü öğrenim ve staj faaliyeti karma hareketlilik olarak gerçekleştirilebilir. Karma hareketlilik, işbirliğine dayanan çevrimiçi değişim (Exchange) ve ekip çalışmasını kolaylaştıran sanal ve fiziksel hareketlilik bileşenlerinden oluşur. Örneğin, sanal bileşen, çevrimiçi dersleri takip etmek üzere farklı ülkelerden ve farklı akademik alanlardan öğrencileri bir araya getirebilir. Veya bu öğrenciler müfredatlarının bir parçası olarak tanınan ödev ve sorumlulukları yerine getirmek üzere ortaklaşa ve eşzamanlı olarak çevrimiçi bir araya gelip çalışabilirler.

Öğrenciler, bir karma yoğun programa (blended intensive programme) katılmak suretiyle de karma hareketlilik gerçekleştirebilir. Karma yoğun programlar, yükseköğretim kurumu gruplarının öğrencileri ile akademik ve idari personelleri için, beraberce, fiziksel ve sanal bileşenleri olan bir eğitim programı (müfredat) ve faaliyetler geliştirmelerine olanak sağlar.

Akademik çalışma alanlarından veya katılıma yönelik imkânsızlıklardan dolayı, uzun dönemli fiziksel öğrenim ya da staj hareketliliğine katılamayan öğrenciler zorunlu sanal bileşeni olan bir kısa-dönem fiziksel hareketliliğe katılabilirler.

Gidilen Ülkelere/Faaliyete Göre Aylık/Günlük Hibe Miktarları

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan masraflarının bir bölümünün karşılanmasını sağlamak üzere hibe desteği verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat standardı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık/günlük öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir.

Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık/günlük hibe miktarları aşağıdaki tablolarda yer almaktadır:

Programla İlişkili Ülkelere Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliği

Programla ilişkili ülkelere öğrenci/yeni mezun gönderirken uygulanacak bireysel destek hibe miktarları tablosu aşağı yer almaktadır:

Programla İlişkili Olmayan Ülkelere Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliği (Uluslararası Hareketlilik)

Yeni Erasmus+ Programı KA131 projeleri kapsamında detayları hibe sözleşmesi ve eklerinde belirtileceği şekilde gerçekleştirilmesi mümkün olabilecek Uluslararası Hareketlilik kapsamında, Programla ilişkili olmayan ülkelere öğrenci/yeni mezun gönderirken uygulanacak bireysel destek hibe miktarları tablosu aşağı yer almaktadır:

Kısa Dönem Fiziksel Öğrenci Hareketliliği

(Karma Hareketlilik ve Karma Yoğun Programlar (BIPs) ile, Kısa Süreli Doktora Hareketliliği) Bireysel destek tutarları, aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

 

Öğrenim Hareketliliği

Güncel Anlaşmalarımız

Staj Hareketliliği

Online Başvuru

ECTS

Yabancı Dil Sınavı (Örnek Sınav)

Nasıl Staj Yeri Bulabilirim?

Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement Hazırlarken Dikkat Edilecek Hususlar)

S.S.S.

 

Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği Formları

Akademik Tanınma Belgesi

Akademik Tanınma Belgesi İçin Dilekçe

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Hibe Sözleşmesi

Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement)

During the Mobility, Ders Değişikliği, Erasmus Bölüm Koordinatörü, Yeni Bir YKK Dilekçesi Örneği

Anlaşma Metni (Letter of Intent)

Europass Çevrimiçi CV Hazırlama

Örnek CV1

Örnek CV2

Öğrenci Staj Hareketliliği Sözleşmesi

Erasmus Sektör Kodları

Kabul Belgesi

ATB Formu (Zorunlu Staj Yapacaklar İçin)

ATB Dilekçesi (Zorunlu Staj Yapacaklar İçin)

Bölüm Onay Formu

Gönüllü Staj Dilekçesi