KA107 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİK İLANI (ŞİLİ)

2022-2023 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PROGRAMI PERSONEL DERS VERME VE EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

KA107 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİK İLANI

Başvuru takvimi:

 

16/06/2022 Erasmus+ Personel Ders verme ve Eğitim Alma hareketliliği online başvuru başlangıç tarihi

05/07/2022 Online başvuru için son gün

16.06.2022 tarihinde online başvuru bağlantısı http://portal.ua.gov.tr aktif olacaktır.

18/07/2022 Ön değerlendirme sonuçların ilanı

 

Bu çağrıdaki hareketlilik aşağıdaki tabloda belirtilen kontenjanlarda olmakla birlikte proje gereği yalnızca belirtilen bölüme açıktır.

 

ÜLKE ÜNİVERSİTE BÖLÜM DERS VERME EĞİTİM ALMA

ÜLKE

ÜNİVERSİTE

BÖLÜM

DERS VERME

EĞİTİM ALMA

Şili

Universidad De Chile

İletişim

1

1

Personel Ders Verme Hareketliliği

Personel ders verme hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, ortak ülkelerden projeyle hibelendirilmiş yüksek öğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

 

Personel ders verme faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve ders verilen günler için hibe

ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Ders Verme Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Teaching - Mobility Agreement) ders verme programının gün bazında belirtilmesi gerekir.

 

Türkiye Ulusal Ajansının ilan esnasında halihazırda yayınlamış olduğu son güncellemeye göre öğrenci/personel hareketliliğinin çevrimiçi başlaması, küresel salgının seyrine göre çevrimiçi devam etmesi ve çevrimiçi tamamlanması AB Komisyonu tarafından COVID-19 tedbirleri kapsamında uygun kabul edilmiştir.

Bu ihtimallere ilişkin hibelendirme şu şekilde olacaktır:

a) Hareketlilik çevrimiçi başlayıp fiziksel olarak tamamlanmışsa: çevrimiçi hareketlilik süresince bireysel destek alınmaz, fiziksel hareketlilik için olağan bireysel destek hibesi verilir.

b) Hareketlilik çevrimiçi başlayıp çevrimiçi tamamlanmışsa: bireysel destek hibesi verilmez. Ancak hareketliliğin fiziksel olarak tamamlanacağı düşüncesiyle katılımcı tarafından yapılan harcamalar UA tarafından açıklanan 3.a maddesinin II. bendine göre karşılanır.

c) Hareketlilik fiziksel başlayıp salgının seyrine göre çevrimiçi tamamlanabilir. 3.c’deki kurallara göre hibe verilir

d) Hareketlilik fiziksel başlayıp fiziksel tamamlanır ise olağan bireysel destek hibesi

verilir.

e) Dersler sanal olarak ev sahibi ülkede alınır ise olağan bireysel destek hibesi verilir

 

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

 

Personel Ders Verme Hareketliliği için Asgarî ve Azamî Süreler

 

Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Daha fazla personeli hareketlilikten faydalandırmak amacıyla kurumumuza tahsis edilen hibe miktarı ile orantılı olarak faaliyet süresi her hareketlilik için 5 iş günü faaliyet ve 2 gün yol izni olarak uygulanmaktadır. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur.

Personel ders verme hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az saat ders verdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

Asgari Şartlar

Faaliyete katılacak personelin aşağıdaki asgari şartları sağlaması gerekmektedir:

- Personel hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekir. Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz, yükseköğretim kurumu ile arasında sözleşme olan personel faaliyetlerden faydalanabilir. Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen

personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından, bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz.

 

Personel Eğitim Alma Hareketliliği

Personel eğitim alma hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, ortak ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Training- Mobility Agreement) eğitim alma programının gün bazında belirtilmesi gerekir.

 

Personel Eğitim Alma Hareketliliği için Asgarî ve Azamî Süreler

Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Daha fazla personeli hareketlilikten faydalandırmak amacıyla kurumumuza tahsis edilen hibe miktarı ile orantılı olarak faaliyet süresi her hareketlilik için 5 iş günü faaliyet ve 2 gün yol izni olarak uygulanmaktadır.

Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

 

Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları

 Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir.

2020-1-TR01-KA107-088120 Projeleri kapsamında

hareketlilik gerçekleştirecek personel için hibe miktarları tablodaki gibi olacaktır. (Türkiye’de kalınarak çevrimiçi başlanan ve bitirilen hareketlilikler hariç)

 

Hareketlilik Yönü

Günlük (2018-2020)

Bütün Ortak Ülkelere

€ 180

 

* Yalnızca yurtdışındaki bir işletmeden ya da ECHE sahibi olmayan yükseköğretim kurumundan ders vermek üzere davet edilen personel için kullanılmaktadır.

 

Erasmus+ kapsamında hareketlilik faaliyetinden faydalanan personelin hibesi 2 taksitte ödenir. İlk ödeme olarak, personel için belirlenen toplam hibenin %80’i hareketlilik öncesi (sözleşme imzalandıktan sonra), Kalan %20 ise faaliyet dönemi sonunda, personelin teslim edeceği belgeler dikkate alınarak ve personel, yararlanıcı raporunu (çevrimiçi anket şeklinde) teslim ettikten sonra yapılır.

Seyahat desteği; katılımcıların KA107 kapsamında yerleşik oldukları yerden faaliyet yerine gitmek ve dönmek için yaptıkları seyahat maliyetine katkıdır. Kişi başına seyahat mesafesine bağlıdır. Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı kullanılarak hesaplanacaktır. KA107 hareketliliklerinde seyahate ayrı hibe verilmektedir.

 

Seyahat Mesafesi (km) Katılımcı başına seyahat destek hibesi miktarı

Seyahat Mesafesi (km)

Katılımcı başına seyahat destek hibesi miktarı

10-99

20 Avro

100-499

180 Avro

500-1999

275 Avro

2000-2999

360 Avro

3000-3999*

530 Avro

4000-7999*

820 Avro

8000 ve daha fazla*

1500 Avro

 

*04/03/2020 tarih ve 8916 sayılı Rektörlük Oluru ile belirlenen Uluslararası İlişkiler Ofisi Komisyonunca 3000 km üzerinde KA107 Erasmus Personel Hareketliliği kapsamında giden/gelen katılımcılara hareketlilikten 1 gün öncesi ve bir gün sonrası için seyahat desteğine ilave olarak günlük hibe desteği verilmesine, bu mesafenin altında kalan hareketlilikler için daha önceki uygulamaya devam edilerek seyahat için günlük hibe desteği verilmemesi uygulamasının devam etmesine karar verilmiştir.

 

 Herhangi bir faaliyet içermeyen ya da gerçekleştirilen faaliyetin türüne uygun faaliyet yapıldığı belgelenemeyen günler için hibe ödemesi yapılmaz.

Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin teslim edilmemesi durumunda (katılım sertifikası) hareketlilik geçersiz sayılır ve personele hibe ödenmez, başlangıçta ödenen hibenin iade edilmesi istenir.

Hibesiz (“0” Hibeli) Personel Olma Durumu

Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmek için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması, personelin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir.

2022-2023 Akademik yılı Erasmus+ KA107 Personel hareketliliği ilanı kapsamında;

a) Personel ders verme hareketliliği için 1 kontenjan (başvuru durumuna göre)

b) Personel eğitim alma hareketliliği için 1 kontenjan (başvuru durumuna göre)

ayrılmıştır. Belirtilen hareketlilik kurumunun iletişim bilgilerine ulaşmak için https://uigk.usak.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Hareketlilik faaliyeti boyunca yurtdışında geçirilecek süre, seyahat günleri hariç en

 fazla 5 gün olmak şartıyla, mevcut bütçe kısıtları ve gidilecek ülke göz önünde bulundurularak belirlenebilecektir.

2022-2023 akademik yılı Erasmus+ Programı Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketlilikleri ilanına başvurmak personelimizin, 16 Haziran 2022 – 01 Temmuz 2022 tarihleri arasında sadece online başvuru sisteminden başvuru yapması (http://hareketlilik.usak.edu.tr gerekmektedir.

 

Başvuruda istenilen belgeler

1) Davet mektubu (Aday personel karşı kurumdan temin edecektir. Hareketlilik sadece başvuru esnasında kabul alınan kuruma yapılabilir.) Sisteme imzalı olarak yüklenmesi gerekmektedir.

2) Ders verme / Eğitim alma iş akış formu (https://uigk.usak.edu.tr‘de mevcut) Sisteme imzalı olarak yüklenmesi gerekmektedir.

3) Bilgi formu (https://uigk.usak.edu.tr de mevcut.) Sisteme imzalı olarak yüklenmesi gerekmektedir.

4) Yabancı Dil Belgesi (güncel YÖK denkliği bulunan sınavlara ait olmalıdır) ( Varsa ilgili belge sisteme yüklenecektir).

5) Engel durumu ve/veya Şehit yakını, gazi veya gazi yakını olmaya ilişkin belge (Varsa ilgili belge sisteme yüklenecektir).

 

 

Rektörlük onayı ile oluşturulan “Erasmus+ Hareketlilik Değerlendirme Komisyonu” tarafından, yukarıda bahsi geçen ölçütleri içerecek şekilde hazırlanmış olan Seçim Kriterleri (Kriterlere ulaşmak için tıklayınız: http://erasmus.usak.edu.tr/menu/4126), esas alınarak yapılacak puanlama ve ön değerlendirme sonucunda hareketlilikten faydalanabilecek aday personel belirlenecek ve ön değerlendirme sonuçları web sitemizde ilan edilecektir. Sonuçlara itiraz işlemleri dilekçe ile sonuçların ilanından itibaren 7 gün içerisinde Koordinatörlüğümüze yapılacaktır.

Erasmus+ Hareketlilik Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan ön değerlendirme sonucunda belirlenen aday personelin hareketlilikten faydalanabilmeleri Ulusal Ajans tarafından üniversitemize tahsis edilen bütçeye ve Rektörlük Olur’una bağlı olacaktır.

Detaylı bilgi için Erasmus+ 2019 -2020 El kitabını inceleyiniz https://uigk.usak.edu.tr

Online başvuru sırasında herhangi bir sorunla karşılaşılması halinde irtibat kişisi: Uluslararası İlişkiler Ofisi

Öğr. Gör. Engin USLU

Dahili: 4111 E-mail: engin.uslu@usak.edu.tr

başvuru bağlantısı http://portal.ua.gov.tr